REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ
USTNYCH I PISEMNYCH
PRZEZ FIRMĘ PUH eMDO Maciej Doliński

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia na rzecz Klientów usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych przez PUH eMDO Maciej Doliński (zwane dalej „eMDO”), a także prawa i obowiązki stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia.

 2. Firma eMDO świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie pisemnego zamówienia.

 3. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą doręczenia do Firmy eMDO pisemnej akceptacji wyceny usługi, zwanej dalej „Wyceną”. Pisemna akceptacja otrzymanej przez Klienta Wyceny, zwana będzie dalej „Zamówieniem”. Zamówienie należy doręczyć do Firmy eMDO osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną.

§ 2
TŁUMACZENIA PISEMNE

 1. Klient wysyła dokumenty do przetłumaczenia na następujący adres e-mail: sales@emdo.com.pl

 2. Firma eMDO jest zobowiązana potwierdzić otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia oraz ustalić z Klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia w formie Wyceny, przesłanej Klientowi pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres.

 3. Firma eMDO jest zobowiązana odesłać wykonane tłumaczenie pisemne przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.

 4. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego musi być dokonane w formie pisemnej i doręczone do firmy eMDO osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną.

 5. W przypadku anulowania Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych, Klient zostanie obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili otrzymania przez eMDO anulowania Zamówienia. Klient nie może anulować Zamówienia w ostatnim dniu jego realizacji. Klient otrzyma gotowy, sprawdzony fragment tłumaczenia w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przez eMDO anulowania Zamówienia.

§ 3
TŁUMACZENIA USTNE

 1. Klient zamawia usługę tłumaczenia ustnego telefonicznie lub pisemnie na następujący adres e-mail:  sales@emdo.com.pl

 2. Firma eMDO jest zobowiązana ustalić z Klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia ustnego w formie Wyceny, przesłanej Klientowi pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres.

 3. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia ustnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do eMDO osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną.

 4. W przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia na wykonanie tłumaczeń ustnych w ciągu 2 godzin od czasu złożenia Zamówienia, Klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane nie później niż na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, Klient zostanie obciążony kwotą 40% ceny całego tłumaczenia ustnego. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane po tym terminie, lecz nie później niż 5 godzin przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, Klient zostanie obciążony kwotą 80% ceny całego tłumaczenia. Anulowanie Zamówienia na mniej niż 5 godzin przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń spowoduje obciążenie Klienta 100% ceny całego tłumaczenia. Jeśli tłumaczenie odbywa się poza Warszawą, Klient zobowiązuje się pokryć 100% kosztów dojazdu i pobytu.

 5. Zmiana terminu wykonania tłumaczeń ustnych o okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych jest rozumiana jako anulowanie Zamówienia, z zastosowaniem przepisów punktu 4 niniejszego paragrafu.

§ 4
POUFNOŚĆ I PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

 1. Z wyjątkiem materiałów powszechnie i ogólnie dostępnych (publikacje prasowe, treść stron internetowych, akty prawne powszechnie dostępne itp.), wszelakie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta, a także treść rozmów i spotkań traktowane są jako poufne i nie będą w żaden sposób przekazywane osobom trzecim.

 2. Na życzenie Klienta eMDO może wypełnić odrębny dokument (klauzulę poufności) stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności treści, przebiegu i zasad wykonania Zlecenia.

 3. Na życzenie Klienta, firma eMDO jest zobowiązana zwrócić wszystkie materiały i dokumenty otrzymane od Klienta.

 4. Klient zobowiązuje się do nie zatrudniania tłumaczy pisemnych / ustnych pracujących dla firmy eMDO przez okres sześciu (6) miesięcy od daty wykonania przez eMDO ostatniego Zamówienia zleconego przez Klienta.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. eMDO nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które eMDO nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych oraz przerwy w dostawie prądu.

 2. eMDO nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które powstały na skutek błędów występujących w tekście oryginału.

 3. Odpowiedzialność eMDO wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia netto za tłumaczenie, w związku z którym powstała szkoda.

 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje jakichkolwiek błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym akceptuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu, a eMDO jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.

§ 6
PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT wystawionej przez eMDO. Do ceny podanej w Wycenie dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 2. Płatności za usługi realizowane są w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany na fakturze wystawionej Klientowi.

 3. Ustala się 7. dniowy termin płatności licząc od dnia wystawienia faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień zaksięgowania danej kwoty na koncie firmy eMDO.

§ 7
PRAWA AUTORSKIE

 1. Klient nabywa całość majątkowych praw autorskich do tłumaczenia z chwilą zapłacenia pełnej kwoty wynagrodzenia za wykonaną usługę zgodnie z fakturą wystawioną przez eMDO. Przepisy dotyczące majątkowych praw autorskich są określone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 80 z 2000 roku poz. 904 z późniejszymi zmianami). Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich wliczone jest w cenę wykonania usługi tłumaczenia.

§ 8
REKLAMACJA USŁUGI

 1. Klient ma prawo zgłosić uwagi merytoryczne do treści tłumaczenia w terminie do 5 dni od dnia wykonania.

 2. Każda reklamacja musi być zgłoszona i dostarczona do eMDO w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień merytorycznych w treści tłumaczenia.

 3. Po rozpatrzeniu reklamacji eMDO zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnej weryfikacji tłumaczenia lub udzielenia Klientowi rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. eMDO zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej firmy eMDO wraz z podaniem dnia, od którego obowiązują.

Regulamin obowiązuje od dnia 2013-09-03